เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  156
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,925
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,390
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,561
  IP :  54.162.111.247
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 มคอ 3,มคอ5,มคอ 7 ปีการศึกษา 2557
 หมวด :  เอกสาร มคอ   วันที่ :  04-12-2558
มคอ3 มคอ5 มคอ7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.เคมีพื้นฐานสำหรับงานสาธารณสุข
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3.ความจริงของชีวิต
4.จิตวิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
5.จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
6.ชีววิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
7.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
8.ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9.ภาษาไทยเพื่อการสืบค้น
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
11.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2.ความจริงของชีวิต
3.จิตวิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
4.จุลชีวิทยาและปริสิตวิทยาสาธารณสุข
5.ชีววิทยาสำหรับงานสาธารณสุข
6.พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
7.ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
9.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
10.ภาษาอังกฤษเพื่อกาสื่อสารและทักษะการเรียน
มคอ 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1.วิชาองค์การและการพัฒนาองค์การในระบบสุขภาพ
2.ระบบสุขภาพและการจัดการ
3.ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
4.วิทยาการระบาดสำหรับงานสาธารณสุข
5.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยท้องถิ่น
6.การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
7.สัมมนาการจัดระบบสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
8.การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
9.ชีวสถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข
10.ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
11.พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
12.ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
13.คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
14.สาธารณสุขบูรณาการ1
15.การสาธารณสุขบูรณาการ2
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยท้องถิ่น
2.การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่่งแวดล้อม
3.การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่น
4.การสาธารณสุขบูรณาการ 1
5.การสาธารณสุขบูรณาการ2
6.คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
7.ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
8.ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
9.ระบบสุขภาพและการจัดการ
10.วิทยาการรบาดสำหรับงานสาธารณสุข
11.สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
12.องค์การและการพัฒนาองค์การในระบบสุขภาพ
มคอ 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต