เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  159
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,928
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,393
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,564
  IP :  54.162.111.247
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  17-08-2559
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

1.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-1-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
 1.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-2-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
1.1-3-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-4-1 มคอ. 7

องค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
3.1-1-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
3.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
3.1-1-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
3.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
3.1-1-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2558
3.2-1-2 ข้อมูลบันทึกข้อตกลงการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดคุณสมบัติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.2-1-3 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
3.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
3.2-1-5 รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง ผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2559
3.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3.2-1-4 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
3.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 2558,กิจกรรมวันเข้าพรรษา)
  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการครอบครัวเดียวกันชาว PH ปีการศึกษา 2558
3.2-2-2 ระเบียบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
3.2-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และตำราวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.3-1-1 รายงานข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.3-3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-1-2 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
- บันทึกข้อความ ที่ สศ. 375/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
4.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ 021/2559
ตารางการให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1-1-4 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่น 4
ม.ขอนแก่น
บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศคณาจารย์และบุคลากร
4.1-1-5 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-2-1 แผนบริหารบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
4.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2558
4.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2558
4.1-2-4 เกียรติบัตรรางวัลคนดีจิตอาสา สำหรับอาจารย์ที่จิตอาสาในเรื่องของการบริการวิชาการการให้บริการนักศึกษา
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-2 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 28 มีนาคม 2559
4.1-3-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุมประจำเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558
4.1-3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ปีการศึกษา 2557
4.1-3-5 แฟ้ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.1-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2.1-1-2 บันทึกเหตุการณ์ การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
4.2.1-1-3 แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2556-2559
4.2.1-1-4 เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการสุขภาพที่ดีสู่วิถีชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
4.2.1-1-5 เอกสารการประชุมวิชาการ From CASCAP to Thailand Grand Challanges 
4.2.1-1-6 เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันโรคที่ 7 8 9 และ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.3-2-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
5.1-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
5.1-1-4 มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2557
5.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-2-2 คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2558
5.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
5.1-2-4 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.2-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2558
5.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2558
5.2-1-4 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
5.2-2-1 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
5.2-2-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 1/2559
5.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
5.2-3-2 แบบฟอร์มการขออนุมัติงบโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559วันที่ 24มีนาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559วันที่ 23พฤษภาคม พ.ศ. 2559
5.2-3-3 มคอ.5 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน (ภาคพิเศษ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.3-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.3-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
5.3-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
5.3-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558
5.3-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
5.3-1-6 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558
5.3-1-7 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
5.3-2-1 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2558
5.3-2-2 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2558
5.3-3-1 มคอ. 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
5.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.4-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม่ 2556
5.4-2 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)
5.4-3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5.4-4 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2558
5.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 19 มิถุนายน 2557
5.4-6 แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (แผนใหม่)
5.4-7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
5.4-8 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศคณาจารย์และบุคลากร

องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-3 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.1-4 รายการครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และและครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558