เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  158
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,927
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,392
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,563
  IP :  54.162.111.247
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  17-08-2559
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.1.1.12-1 รายงานการประชุมหลักสูตร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
สศ.สม.1.1.12-2 รายงานการประชุมหลักสูตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  
สศ.สม.1.1.12-3 รายงานการประชุมหลักสูตร วันที่ 8 ธันวาคม 2558  
สศ.สม.1.1.12-4 รายงานการประชุมหลักสูตร วันที่ 4 มีนาคม 2559  
สศ.สม.1.1.12-5 รายงานการประชุมหลักสูตร วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  
สศ.สม.1.1.12-6 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.1.1.12-7 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.1.1.12-8 แฟ้ม มคอ.5
สศ.สม.1.1.12-9 เล่ม มคอ.7
สศ.สม.1.1.12-10 สำเนาเอกสารโครงการ,เอกสารคำสั่งไปราชการ
อ.ดร.กฤษณา วุฒสินธ์  โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ภายใต้แนวทาง “วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน”16-20 สิงหาคม2558  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 
อ.ดร.กฤษณา วุฒสินธ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับอาเซียน ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 18-19 มกราคม 2559 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
อ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก โครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี
อ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 28 มิถุนายน 2559 โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น
อ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก อบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the frainers) 3-9 กรกฎาคม 2559 โรงแรมจันทร์ธาราพาเลส จ.นครปฐม  
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม ประชุม เรื่องข้อผลิดพลาดและการแก้ไขในการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 24 มิถุนายน 2559 อาคาร วช.1 กรุงเทพมหานคร
อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 29 เมษายน 2559 ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล 
อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ เวทีเสนา สานพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตจน 26 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี โครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพ นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) 28-31 ตุลาคม 2558 โรงแรมพนมรุ้งบุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 9 ธันวาคม 2558 ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเมือง

 

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.1-1 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
สศ.สม.3.1-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา
สศ.สม.3.1-3 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สศ.สม.3.1-4 แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2)
สศ.สม.3.1-5 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)/ปฏิทินการศึกษา 2558
สศ.สม.3.1-6 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2558
สศ.สม.3.1-7 รายงานสรุปและประเมินผลการรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.3.1-8 รายงานการประชุมหลักสูตรป.โท (กระบวนการรับนักศึกษา)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
สศ.สม.3.2-2  โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)
สศ.สม.3.2-4 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการสุขภาพที่ดีด้วยวิถีชุมชน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.3-1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบบสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ ป.โท 2558
สศ.สม.3.3-2 แบบรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
สศ.สม.3.3-3 การส่งตีพิมพ์บทความ/การไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-4 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ระยะ  5  ปี
สศ.สม.4.1-5 แบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากกลุ่มงานบริหารงานบุคคล(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
สศ.สม.4.1-6 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.2.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.2.1-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2558

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.  4.2.3-1 เอกสารผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินกงานชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไทรทอง หมู่ที่ 18 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
สศ.สม.  4.2.3-2 เอกสารผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดมหาสารคาม
สศ.สม.  4.2.3-3 เอกสารผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมทางผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สศ.สม.  4.2.3-4 เอกสารผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.3-2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สศ.สม.4.3-2-2 รายงานอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.1-4 มคอ. 7รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.1-5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.2-2 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.5.2-3 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1
สศ.สม.5.2-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.2-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.2-6 เว็ปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์หัวข้องานวิจัยหรือสื่อสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.3-1 มคอ.7
สศ.สม.5.3-2 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.3-3 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.3-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.3-6 โครงการการจัดการเรียนการสอน(สอบวิทยานิพนธ์)
สศ.สม.5.3-7 แบบประเมินคุณภาพการสอบวิทยานิพนธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.4-1 มคอ.3 , มคอ.5,มคอ.7
สศ.สม.5.4-2 รายงานการประชุม
สศ.สม.5.4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
สศ.สม.5.4-4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศคณาจารย์และบุคลากร
สศ.สม.5.4-5 หนังสือขออนุมัติไปราชการ

องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-2 รายงานขออนุมัติจัดซื้อ/รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สศ.สม.6.1-3 ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า
สศ.สม.6.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี2558