เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2559       เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  148
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,917
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,382
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  119,553
  IP :  54.162.111.247
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  14-09-2559
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.1-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.ตรี
PHKSU 1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.โท
PHKSU 1.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.2-1 หลักสูตร (มคอ.2)
PHKSU1.2-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี  2559
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
PHKSU1.5-1-2 ตารางสอนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏคาบ Home Room
PHKSU1.5-1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU1.5-1-4 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
PHKSU1.5-1-5 มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชาที่ระบุวัน เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์
PHKSU1.5-1-6 ระบบฐานข้อมูลการจัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
PHKSU1.5-1-7 ทะเบียนประวัตินักศึกษา
PHKSU1.5-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-2 เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th
PHKSU1.5-2-3 Facebook สาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-4 คู่มือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-3-1 สรุปโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
PHKSU1.5-3-2 โครงการวันมหิดล
PHKSU1.5-3-2 สรุปโครงการออกฝึกประสบการณวิชาชีพ
PHKSU1.5-4-1 สรุปรายงานการให้จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-3 ายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
PHKSU1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2558 วันที่ วันที่ 20พ.ค. 58(เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 041/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-2 คำสั่งเลขที่047/2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่1/2558 เรื่อง
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
PHKSU 1.6-1-4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-1 รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558
PHKSU 1.6-2-2 โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นยุค AEC
PHKSU 1.6-2-3 โครงการกล้าใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
PHKSU 1.6-2-4 โครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด คณะสาธารณสุขศาสตร์  2558
PHKSU 1.6-2-5 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
PHKSU 1.6-2-6 โครงการกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-7 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 4
PHKSU 1.6-2-8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
PHKSU 1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 5
PHKSU 1.6-4-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่2/2558
เรื่อง การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
PHKSU 1.6-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที2/2558เรื่อง ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2558
PHKSU 1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะ ครั้งที่3/2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการคณะ(ประชุมจัดทำแผน

องค์ประกอบที่ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.1-1-1 เวปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์(http://www.ph.ksu.ac.th)
PHKSU2.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU2.1-1-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ 
PHKSU2.1-1-4 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยคณะ
PHKSU 2.1-2-1 ภาพแสดงห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะ
PHKSU 2.1-2-2 ภาพแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ เช่น ห้องตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
PHKSU 2.1-2-3 ภาพแสดงจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
PHKSU 2.1-2-4 เว็บไซต์หัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์ 
PHKSU 2.1-2-5 โครงการบูรณาการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  เรื่อง “การจัดการสุขภาพที่ดีด้วยวิถีชุมชน”
PHKSU2.1-3-1 ประกาศการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณภายในของคณะ
PHKSU2.1-3-2 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 ก.พ.2559 (การจัดสรรทุนวิจัยให้อาจารย์)
PHKSU2.1-3-3 สัญญารับทุนวิจัยภายนอก อ.ดรธนูย์สิญจน์ สุขเสริม จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-4 สัญญารับทุนวิจัยภายนอก อ.ทรงศักดิ์ ภูมิสายดร จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
PHKSU2.1-3-5 สัญญารับทุนวิจัยภายนอก อ.ทรงศักดิ์ ภูมิสายดร จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น
PHKSU2.1-4-1 คู่มือบริหารงานวิจัย หน้า 67-68
PHKSU2.1-4-2 แผนปฏบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์)
PHKSU2.1-4-3 หนังสือไปราชการ อาจารย์ วรกร วิชัยโย ไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื่นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
PHKSU2.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัย หน้า 13
PHKSU2.1-5-2 หนังสือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7ขอนแก่น
PHKSU2.1-5-3 คำสั่งไปราชการ อ.วรกร วิชัยโย และอ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
PHKSU2.1-5-4 คำสั่งไปราชการ อ.บุษกร สุวรรณรงค์
PHKSU2.1-5-5 คำสั่งไปราชการ อ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
PHKSU2.1-5-6 ประกาศนียบัตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์(อ.วรกร
วิชัยโย)
PHKSU2.1-6-1 คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัย หน้า 14-15
PHKSU2.1-6-2 คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.2-1 ประกาศทุนวิจัยคณะ
PHKSU2.2-2 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
PHKSU2.2-3 ประกาศผลทุนวิจัย อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม วช.
PHKSU2.2-4 สัญญาเพื่อให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย อ.ทรงศักดิ์ ภูมิสายดร สพฉ.
PHKSU2.2-5 สัญญาเพื่อให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย อ.ทรงศักดิ์ ภูมิสายดร สป.สช.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.3-1 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานผู้สูงอายุบ้านดอนไทรทอง หมู่ที่ 18 ต.วังแสงอ.แกดำ จ.มหาสารคาม
PHKSU2.3-2 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเครือข่ายชุมชน ตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
PHKSU2.3-3 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7ขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากในชุมชนตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
PHKSU2.3-4 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มมส.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วมตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
PHKSU2.3-5 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่ โดยทีม SRRT  ระดับตำบลตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
PHKSU2.3-6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มมส.เรื่อง การพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PHKSU2.3-7 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU3.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU3.1-1-2 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU3.1-1 -3 รายงานสำรวจความต้องการบริการวิชาการ
PHKSU3.1-1 -4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2558 (รับรองแผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU3.1-2-1 โครงการบูรณาการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  เรื่อง “การจัดการสุขภาพที่ดีด้วยวิถีชุมชน”
PHKSU3.1-2-2 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน เรื่อง วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
PHKSU3.1-2-3 โครงการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  (โครงการย่อยบริการวิชาการให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์)
PHKSU3.1-2-4 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ณ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคมพ.ศ.2558
PHKSU3.1-5 -1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
PHKSU3.1-5-2 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
PHKSU3.1-5-3 แผนปฎิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU3.1-5-4 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU3.1-6-1 ภาพโครงการวันเด็กแห่งชาติ
PHKSU3.1-6-2 รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนากำลังคนจังหวัดกาฬสินธุ์พ.ศ.2560-2564

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU4.1-1-2 แผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU4.1-1-3 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU4.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
PHKSU4.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-2-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU4.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 เมษายน
PHKSU4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
PHKSU4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ครั้งที่8/2558,2/2559,3/2559
PHKSU4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
PHKSU4.1-4-2 สรุปโครงการเข้าพรรษา
PHKSU4.1-5-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-6-1 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

<
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
PHKSU5.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
PHKSU5.1-1-3 แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
PHKSU5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558(รับรองแผนปฏบัติราชการ แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนกลยุทธ์คณะ)
PHKSU5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559
PHKSU5.1-2-1 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ปีงบประมาณ  2559
PHKSU5.1-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
PHKSU5.1-2-4 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7ตุลาคม 2558
PHKSU5.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
PHKSU5.1-3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-3-3 รายงานการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
PHKSU5.1-3-4 แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU5.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559
PHKSU5.1-4-1 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th/ และfacebookคณะสาธารณสุขศาสตร์www.facebook.com/คณะสาธารณสุขศาสตร์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
PHKSU5.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่  1/2559  วันพุธที่  21ตุลาคม  2558
PHKSU5.1-4-3 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติงานราชการแทนคณบดี
PHKSU5.1-4-4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
PHKSU5.1-4-5 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
-รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-4-7 โครงการบูรณาการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  เรื่อง “การจัดการสุขภาพที่ดีด้วยวิถีชุมชน
PHKSU5.1-4-8 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน เรื่อง วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
PHKSU5.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-5-2  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
PHKSU5.1-5-3  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
PHKSU5.1-5-4 แผนพัฒนาบุคลากร
PHKSU5.1-5-5 แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU5.1-6-1  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-6-2 แผนปฏิบัติราชการ 2559(โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นเลิศ)
PHKSU5.1-6-3  บันทึกการขออัตรากำลังและประกาศรับสมัครและประกาศผล
PHKSU5.1-6-4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(น.ส.ธรรณธร,นายณรงค์)