หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,357
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,784
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,837
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
1.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-1-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.1-1-3 หนังสือรับรองจาก สกอ.กพ. และสภาการสาธารณสุขชุมชน
1.1-1-4 สมอ.08 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
1.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-2-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
1.1-11-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-11-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
3.1-1-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-2 ข้อมูลบันทึกข้อตกลงการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดคุณสมบัติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.2-1-3 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-5 รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง ผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2559
3.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3.2-1-4 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 2559,กิจกรรมวันเข้าพรรษา)
  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการครอบครัวเดียวกันชาว PH ปีการศึกษา 2559
3.2-2-2 ระเบียบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
3.2-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และตำราวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.3-1-1 รายงานข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.3-3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-1-2 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
- บันทึกข้อความ ที่ สศ. 375/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
4.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ 021/2559
ตารางการให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1-1-4 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) 4-10 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 6 25-28 ม.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
- บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติในกรอบริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
-  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สตรีตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กแรกเกิด วันที่ 28-29 พ.ย.2559 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
4.1-1-5 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-2-1 แผนบริหารบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
4.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2559
4.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559
4.1-2-4 เกียรติบัตรรางวัลคนดีจิตอาสา สำหรับอาจารย์ที่จิตอาสาในเรื่องของการบริการวิชาการการให้บริการนักศึกษา
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-2 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
4.1-3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558
4.1-3-5 แฟ้ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.1-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.3-1 ผลงานวิชาการ อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์ เรื่อง Academic acculturation International Graduate Student at Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2.3-2 ผลงานวิชาการ อ.นิตยา แสงประจักษ์ เรื่อง Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control StudyJournal of Clinical and Diagnostic Resedrch
4.2.3-3 ผลงานวิชาการ อ.วรกร วิชัยโย เรื่อง สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
4.2.3-4 ผลงานวิชาการ อ.วรกร วิชัยโย สถาบันการสาธารณสุขอาเซียน ในการประชุมระดับนานาชาติ
4.2.3-5 ผลงานวิชาการ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
4.2.3-6 ผลงานวิชาการ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 8 การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559
4.2.3-7 ผลงานวิชาการ อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม Hemoglobin Constant Spring is markedly high in women of an ethnic minority group in Vietnam : A community-based survey and hematologic features  Blood Cell Molecules Diseases
4.2.3-8 ผลงานวิชาการ อ.เกษรินทร์  ศิริชวนจันทร์ Academic acculturation among International Graduate Student at Mahidol UniversityInternational Journal of Information and Education Technology
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.3-2-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-1-4 มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559
5.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-2-2 คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2559
5.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-2-4 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.2-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2559
5.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2559
5.2-1-4 ายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2559
5.2-2-1 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.2-2-2 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
มคอ. 3 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
มคอ. 3 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
มคอ. 3 วิชาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
มคอ. 3 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
มคอ. 3 วิชาวิถีไทย
5.2-3-2 แบบฟอร์มการขออนุมัติงบโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
5.2-3-3 มคอ. 3 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
  มคอ. 3 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
  มคอ. 3 วิชาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
  มคอ. 3 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
  มคอ. 3 วิชาวิถีไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.3-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.3-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-1-6 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-1-7 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-2-1 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-2-2 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-3-1 มคอ. 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.4-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม่ 2556
5.4-2 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6)
5.4-3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5.4-4 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 28 เมษายน 2560
5.4-6 แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (แผนใหม่)
5.4-7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
5.4-8  โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ สายสนับสนุนและสายวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-3 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.1-4 รายการครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และและครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559