ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  196
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,526
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,128
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  194,145
  IP :  52.91.221.160
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
1.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-1-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.1-1-3 หนังสือรับรองจาก สกอ.กพ. และสภาการสาธารณสุขชุมชน
1.1-1-4 สมอ.08 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
1.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-2-2 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
1.1-11-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-11-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
3.1-1-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.1-1-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-2 ข้อมูลบันทึกข้อตกลงการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดคุณสมบัติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.2-1-3 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
3.2-1-5 รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง ผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2559
3.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3.2-1-4 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์) 2559,กิจกรรมวันเข้าพรรษา)
  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการครอบครัวเดียวกันชาว PH ปีการศึกษา 2559
3.2-2-2 ระเบียบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
3.2-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และตำราวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.3-1-1 รายงานข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.3-3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-1-2 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
- บันทึกข้อความ ที่ สศ. 375/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
4.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ 021/2559
ตารางการให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1-1-4 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) 4-10 มิ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 6 25-28 ม.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
- บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติในกรอบริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
-  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สตรีตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กแรกเกิด วันที่ 28-29 พ.ย.2559 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
4.1-1-5 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-2-1 แผนบริหารบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
4.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2559
4.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559
4.1-2-4 เกียรติบัตรรางวัลคนดีจิตอาสา สำหรับอาจารย์ที่จิตอาสาในเรื่องของการบริการวิชาการการให้บริการนักศึกษา
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-2 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
4.1-3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ปีการศึกษา 2558
4.1-3-5 แฟ้ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.1-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.3-1 ผลงานวิชาการ อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์ เรื่อง Academic acculturation International Graduate Student at Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2.3-2 ผลงานวิชาการ อ.นิตยา แสงประจักษ์ เรื่อง Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control StudyJournal of Clinical and Diagnostic Resedrch
4.2.3-3 ผลงานวิชาการ อ.วรกร วิชัยโย เรื่อง สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
4.2.3-4 ผลงานวิชาการ อ.วรกร วิชัยโย สถาบันการสาธารณสุขอาเซียน ในการประชุมระดับนานาชาติ
4.2.3-5 ผลงานวิชาการ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
4.2.3-6 ผลงานวิชาการ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 8 การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559
4.2.3-7 ผลงานวิชาการ อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม Hemoglobin Constant Spring is markedly high in women of an ethnic minority group in Vietnam : A community-based survey and hematologic features  Blood Cell Molecules Diseases
4.2.3-8 ผลงานวิชาการ อ.เกษรินทร์  ศิริชวนจันทร์ Academic acculturation among International Graduate Student at Mahidol UniversityInternational Journal of Information and Education Technology
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.3-2-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-1-4 มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559
5.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-2-2 คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2559
5.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
5.1-2-4 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.2-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2559
5.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2559
5.2-1-4 ายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2559
5.2-2-1 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.2-2-2 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
มคอ. 3 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
มคอ. 3 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
มคอ. 3 วิชาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
มคอ. 3 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
มคอ. 3 วิชาวิถีไทย
5.2-3-2 แบบฟอร์มการขออนุมัติงบโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่5/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
5.2-3-3 มคอ. 3 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
  มคอ. 3 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
  มคอ. 3 วิชาการจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
  มคอ. 3 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
  มคอ. 3 วิชาวิถีไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.3-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.3-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-1-6 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-1-7 รายงานการวิพากษ์ข้อสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-2-1 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.3-2-2 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.3-3-1 มคอ. 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
5.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.4-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม่ 2556
5.4-2 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6)
5.4-3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5.4-4 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 28 เมษายน 2560
5.4-6 แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (แผนใหม่)
5.4-7 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
5.4-8  โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ สายสนับสนุนและสายวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-3 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.1-4 รายการครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และและครุภัณฑ์ทางการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559