ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  230
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,560
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,162
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  194,179
  IP :  52.91.221.160
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.1.1.12-1 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-2 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 19 สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 23 สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-4 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16 ธันวาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-5 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 9 มีนาคม 2560
สศ.สม.1.1.12-6 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 27 เมษายน 2560 
สศ.สม.1.1.12-7 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.1.1.12-8 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.1.1.12-9 แฟ้ม มคอ.5
สศ.สม.1.1.12-10 เล่ม มคอ.7
สศ.สม.1.1.12-11 สำเนาเอกสารโครงการ,เอกสารคำสั่งไปราชการ

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.2.1-1-1 แบบสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สม.สศ.2.2-1-1 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สม.สศ.2.2-1-3 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-5 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สม.สศ.2.2-1-6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในเขตอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-9 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโณคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-10 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.1-1 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
สศ.สม.3.1-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา
สศ.สม.3.1-3 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สศ.สม.3.1-4 แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2)
สศ.สม.3.1-5 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)/ปฏิทินการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-6 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-7 รายงานสรุปและประเมินผลการรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-8 รายงานการประชุมหลักสูตรป.โท (กระบวนการรับนักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
สศ.สม.3.2-2 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)
สศ.สม.3.2-4 โครงการบริการวิชาการในวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.3-1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบบสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ ป.โท 2559
สศ.สม.3.3-2 แบบรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
สศ.สม.3.3-3 การส่งตีพิมพ์บทความ/การไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-4 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ระยะ  5  ปี
สศ.สม.4.1-5 แบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากกลุ่มงานบริหารงานบุคคล(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
สศ.สม.4.1-6 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สศ.สม.4.1-7 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.2.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.2.1-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2.2-2 หนังสือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.  4.2.3-1 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-3 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-7 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-8 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-9 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-10 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-11 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของบุคลากรสาธารณสุข เครือยข่ายจัดการเรียนรู้อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สศ.สม.  4.2.3-12 การพัฒนาคุณภาพคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศิลาเลข ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
สศ.สม.  4.2.3-13 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.3-2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สศ.สม.4.3-2-2 รายงานอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
ศ.สม.5.1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-4 มคอ. 7รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.2-2 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.5.2-3 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1
สศ.สม.5.2-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.2-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.2-6 เว็ปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์หัวข้องานวิจัยหรือสื่อสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.3-1 มคอ.7
สศ.สม.5.3-2 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.3-3 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.3-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.3-6 โครงการการจัดการเรียนการสอน(สอบวิทยานิพนธ์)
สศ.สม.5.3-7 แบบประเมินคุณภาพการสอบวิทยานิพนธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.4-1 มคอ.3 , มคอ.5,มคอ.7
สศ.สม.5.4-2 รายงานการประชุม
สศ.สม.5.4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.4-4 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สศ.สม.5.4-5 หนังสือขออนุมัติไปราชการ

องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-3 ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า
สศ.สม.6.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปี2559