หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,199
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,626
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,679
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.1.1.12-1 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-2 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 19 สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 23 สิงหาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-4 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 16 ธันวาคม 2559
สศ.สม.1.1.12-5 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 9 มีนาคม 2560
สศ.สม.1.1.12-6 รายงานการประชุมหลักสูตรวันที่ 27 เมษายน 2560 
สศ.สม.1.1.12-7 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.1.1.12-8 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.1.1.12-9 แฟ้ม มคอ.5
สศ.สม.1.1.12-10 เล่ม มคอ.7
สศ.สม.1.1.12-11 สำเนาเอกสารโครงการ,เอกสารคำสั่งไปราชการ

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.2.1-1-1 แบบสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สม.สศ.2.2-1-1 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สม.สศ.2.2-1-3 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-5 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สม.สศ.2.2-1-6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในเขตอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-9 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโณคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สม.สศ.2.2-1-10 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.1-1 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
สศ.สม.3.1-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา
สศ.สม.3.1-3 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สศ.สม.3.1-4 แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2)
สศ.สม.3.1-5 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)/ปฏิทินการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-6 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-7 รายงานสรุปและประเมินผลการรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.3.1-8 รายงานการประชุมหลักสูตรป.โท (กระบวนการรับนักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
สศ.สม.3.2-2 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)
สศ.สม.3.2-4 โครงการบริการวิชาการในวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.3-1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบบสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ ป.โท 2559
สศ.สม.3.3-2 แบบรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
สศ.สม.3.3-3 การส่งตีพิมพ์บทความ/การไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-4 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ระยะ  5  ปี
สศ.สม.4.1-5 แบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากกลุ่มงานบริหารงานบุคคล(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
สศ.สม.4.1-6 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สศ.สม.4.1-7 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.2.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.2.1-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2.2-2 หนังสือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.  4.2.3-1 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-3 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-7 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-8 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-9 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-10 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-11 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของบุคลากรสาธารณสุข เครือยข่ายจัดการเรียนรู้อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สศ.สม.  4.2.3-12 การพัฒนาคุณภาพคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศิลาเลข ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
สศ.สม.  4.2.3-13 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.3-2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สศ.สม.4.3-2-2 รายงานอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
ศ.สม.5.1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-4 มคอ. 7รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.1-5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.2-2 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.5.2-3 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1
สศ.สม.5.2-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.2-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.2-6 เว็ปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์หัวข้องานวิจัยหรือสื่อสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.3-1 มคอ.7
สศ.สม.5.3-2 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.3-3 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.3-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.3-6 โครงการการจัดการเรียนการสอน(สอบวิทยานิพนธ์)
สศ.สม.5.3-7 แบบประเมินคุณภาพการสอบวิทยานิพนธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.4-1 มคอ.3 , มคอ.5,มคอ.7
สศ.สม.5.4-2 รายงานการประชุม
สศ.สม.5.4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.4-4 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สศ.สม.5.4-5 หนังสือขออนุมัติไปราชการ

องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-3 ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า
สศ.สม.6.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปี2559