ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,519
  เยี่ยมชมปีนี้ :  10,121
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  194,138
  IP :  52.91.221.160
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.1-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.ตรี
PHKSU 1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.โท
PHKSU 1.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.2-1 หลักสูตร (มคอ.2)
PHKSU1.2-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี  2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
1.3-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
PHKSU1.5-1-2 ตารางสอนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏคาบ Home Room
PHKSU1.5-1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU1.5-1-4 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
PHKSU1.5-1-5 มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชาที่ระบุวัน เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์
PHKSU1.5-1-6 ระบบฐานข้อมูลการจัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
PHKSU1.5-1-7 ทะเบียนประวัตินักศึกษา
PHKSU1.5-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-2 เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th
PHKSU1.5-2-3 Facebook สาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-4 คู่มือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-3-1 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PHKSU1.5-3-2 สรุปผลโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
PHKSU1.5-4-1 สรุปรายงานการให้จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-2
 
รายงานสรุปผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-3 สรุปผลโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
PHKSU1.5-5-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2560วันที่ วันที่ 17เม.ย. 60(เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา)
PHKSU1.5-5-2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและสืบค้น
PHKSU1.5-5-3 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและจุลวิทยาสาธารณสุข
PHKSU1.5-5-4 ห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 041/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 033/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
PHKSU1.6-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559เรื่อง
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
PHKSU 1.6-1-4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น(เข้าพรรษา)
PHKSU 1.6-2-2 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-2-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 (lerning how to lern)
PHKSU 1.6-2-4 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-2-5 โครงการกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-6 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 6
PHKSU 1.6-4-1
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่2/2559
เรื่อง การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
PHKSU 1.6-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2559
PHKSU 1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะ ครั้งที่3/2559เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการคณะ(ประชุมจัดทำแผน)

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 2.1-1-1 เวปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์(http://www.ph.ksu.ac.th)
PHKSU 2.1-1-2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU 2.1-1-3   ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
PHKSU2.1-2-1 ภาพแสดงห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะ
PHKSU 2.1-2-2
 
ภาพแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ เช่น ห้องตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ห้องปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น

 
PHKSU 2.1-2-3 ภาพแสดงจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
PHKSU 2.1-2-4
 
เว็บไซต์หัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์(http://www.ph.ksu.ac.th)
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
PHKSU 2.1-2-5 โครงการบูรณาการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการป้องกันและควบคุมโรค,วิชาบริบาลสุขภาพที่บ้าน,และวิชาการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
PHKSU2.1-3-1 สัญญารับทุนวิจัยภายนอก อ.ดรธนูย์สิญจน์ สุขเสริม จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-4-1 คู่มือบริหารงานวิจัย หน้า 67-68
PHKSU2.1-4-2
 
แผนปฏบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์)
PHKSU2.1-4-3
 
หนังสือไปราชการ อาจารย์ วรกร วิชัยโย และ อ.ธงศักดิ์ชัย ไปนำเสนอผลงานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
PHKSU2.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัย หน้า 13
PHKSU2.1-5-2 หนังสือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
PHKSU2.1-5-3 หนังสือไปราชการ อ.นิตยา แสงประจักษ์  และ อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม
PHKSU2.1-5-4
 
ประกาศนียบัตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์
(อ.ธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฎร์)
PHKSU2.1-6-1
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.2-1 ประกาศผลทุนวิจัย อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม วช.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.3-1 Academic acculturation International Graduate Student at Mahidol University อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
PHKSU2.3-2 Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control Studyอ.นิตยา แสงประจักษ์
PHKSU2.3-3 สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์อ.วรกร วิชัยโย
PHKSU2.3-4 ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทยอ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
PHKSU2.3-5 รูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 8อ.ธงศักดิ์ชัยสายพระราษฎร์
PHKSU2.3-6 Hemoglobin Constant Spring is markedly high in women of an ethnic minority group in Vietnam : A community-based survey and hematologic features อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม
PHKSU2.3-7 Academic acculturation among International Graduate Student at Mahidol University อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
PHKSU2.3-8 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี,อ.ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์
PHKSU2.3-9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
PHKSU2.3-10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย์,
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม
PHKSU2.3-11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม,ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-12 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของบุคลากรสาธารณสุข เครือยข่ายจัดการเรียนรู้อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-13 การพัฒนาคุณภาพคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศิลาเลข ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-14 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ขุนลึก

องค์ปรพกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU3.1-1 -1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU3.1-1 -2
 
แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-1 -3 รายงานสำรวจความต้องการบริการวิชาการ
PHKSU3.1-1 -4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  3/2559เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2559 (รับรองแผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-2-1
 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
PHKSU3.1-3-1
 
โครงการสำนึกรักสุขภาพชุมชน ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย บ้านหนองน้อย ตำบลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-1 โครงการสำนึกรักสุขภาพชุมชน ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย บ้านหนองน้อย ตำบลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
PHKSU3.1-5 -1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
PHKSU3.1-5-2
 
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่2/2560 วันที่ 28เมษายน 2560
PHKSU3.1-5-3 แผนปฎิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU3.1-5-4 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-6-1
 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศาลาวัดบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU4.1-1-2
 
แผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU4.1-1-3 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU4.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
PHKSU4.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-2-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี2559
PHKSU4.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU4.1-3-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18มกราคม 2560
PHKSU4.1-3-2
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2560
PHKSU4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ครั้งที่5/2559,7/2559,1/2560
PHKSU4.1-4-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2560
(ปรับปรุงแผน)
PHKSU4.1-4-2 สรุปโครงการเข้าพรรษา
PHKSU4.1-4-3 สรุปโครงการมหกรรมสุขภาพ
PHKSU4.1-5-1
 
แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุงแผนจากผลการประเมิน)
PHKSU4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-6-1 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th/

องค์ประกอบที่5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
PHKSU5.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
PHKSU5.1-1-3 แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-5