หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  40
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,194
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,621
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,674
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-09-2560
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.1-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.ตรี
PHKSU 1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร
ป.โท
PHKSU 1.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.2-1 หลักสูตร (มคอ.2)
PHKSU1.2-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี  2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
1.3-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
PHKSU1.5-1-2 ตารางสอนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏคาบ Home Room
PHKSU1.5-1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU1.5-1-4 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
PHKSU1.5-1-5 มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชาที่ระบุวัน เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์
PHKSU1.5-1-6 ระบบฐานข้อมูลการจัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
PHKSU1.5-1-7 ทะเบียนประวัตินักศึกษา
PHKSU1.5-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-2 เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th
PHKSU1.5-2-3 Facebook สาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-4 คู่มือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-3-1 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PHKSU1.5-3-2 สรุปผลโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
PHKSU1.5-4-1 สรุปรายงานการให้จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-2
 
รายงานสรุปผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
PHKSU1.5-4-3 สรุปผลโครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
PHKSU1.5-5-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2560วันที่ วันที่ 17เม.ย. 60(เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา)
PHKSU1.5-5-2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและสืบค้น
PHKSU1.5-5-3 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและจุลวิทยาสาธารณสุข
PHKSU1.5-5-4 ห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 041/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 033/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
PHKSU1.6-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559เรื่อง
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
PHKSU 1.6-1-4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น(เข้าพรรษา)
PHKSU 1.6-2-2 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-2-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 (lerning how to lern)
PHKSU 1.6-2-4 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-2-5 โครงการกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-6 โครงการกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 5
PHKSU 1.6-3-1 รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 6
PHKSU 1.6-4-1
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่2/2559
เรื่อง การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
PHKSU 1.6-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2559
PHKSU 1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะ ครั้งที่3/2559เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการคณะ(ประชุมจัดทำแผน)

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 2.1-1-1 เวปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์(http://www.ph.ksu.ac.th)
PHKSU 2.1-1-2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU 2.1-1-3   ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
PHKSU2.1-2-1 ภาพแสดงห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะ
PHKSU 2.1-2-2
 
ภาพแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ เช่น ห้องตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ห้องปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น

 
PHKSU 2.1-2-3 ภาพแสดงจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
PHKSU 2.1-2-4
 
เว็บไซต์หัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์(http://www.ph.ksu.ac.th)
การติดตั้งกล้องวงจรปิด
PHKSU 2.1-2-5 โครงการบูรณาการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการป้องกันและควบคุมโรค,วิชาบริบาลสุขภาพที่บ้าน,และวิชาการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงพื้นที่
PHKSU2.1-3-1 สัญญารับทุนวิจัยภายนอก อ.ดรธนูย์สิญจน์ สุขเสริม จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-4-1 คู่มือบริหารงานวิจัย หน้า 67-68
PHKSU2.1-4-2
 
แผนปฏบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์)
PHKSU2.1-4-3
 
หนังสือไปราชการ อาจารย์ วรกร วิชัยโย และ อ.ธงศักดิ์ชัย ไปนำเสนอผลงานวิจัย
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
PHKSU2.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัย หน้า 13
PHKSU2.1-5-2 หนังสือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
PHKSU2.1-5-3 หนังสือไปราชการ อ.นิตยา แสงประจักษ์  และ อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม
PHKSU2.1-5-4
 
ประกาศนียบัตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์
(อ.ธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฎร์)
PHKSU2.1-6-1
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.2-1 ประกาศผลทุนวิจัย อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม วช.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.3-1 Academic acculturation International Graduate Student at Mahidol University อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
PHKSU2.3-2 Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control Studyอ.นิตยา แสงประจักษ์
PHKSU2.3-3 สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์อ.วรกร วิชัยโย
PHKSU2.3-4 ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทยอ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
PHKSU2.3-5 รูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 8อ.ธงศักดิ์ชัยสายพระราษฎร์
PHKSU2.3-6 Hemoglobin Constant Spring is markedly high in women of an ethnic minority group in Vietnam : A community-based survey and hematologic features อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม
PHKSU2.3-7 Academic acculturation among International Graduate Student at Mahidol University อ.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
PHKSU2.3-8 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการรับรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี,อ.ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์
PHKSU2.3-9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
PHKSU2.3-10 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ที่เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลตนเอง ตามวิถีชุมชนตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย์,
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม
PHKSU2.3-11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านท่าแสง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม,ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-12 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของบุคลากรสาธารณสุข เครือยข่ายจัดการเรียนรู้อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-13 การพัฒนาคุณภาพคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศิลาเลข ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-14 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผศ.ดร.กฤษณ์ 
ขุนลึก

องค์ปรพกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU3.1-1 -1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU3.1-1 -2
 
แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-1 -3 รายงานสำรวจความต้องการบริการวิชาการ
PHKSU3.1-1 -4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  3/2559เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2559 (รับรองแผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-2-1
 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
PHKSU3.1-3-1
 
โครงการสำนึกรักสุขภาพชุมชน ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย บ้านหนองน้อย ตำบลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-1 โครงการสำนึกรักสุขภาพชุมชน ณ วัดสว่างวารีหนองน้อย บ้านหนองน้อย ตำบลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
PHKSU3.1-5 -1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
PHKSU3.1-5-2
 
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่2/2560 วันที่ 28เมษายน 2560
PHKSU3.1-5-3 แผนปฎิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU3.1-5-4 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU3.1-6-1
 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศาลาวัดบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU4.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU4.1-1-2
 
แผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU4.1-1-3 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU4.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
PHKSU4.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-2-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี2559
PHKSU4.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
PHKSU4.1-3-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18มกราคม 2560
PHKSU4.1-3-2
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2560
PHKSU4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ครั้งที่5/2559,7/2559,1/2560
PHKSU4.1-4-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15มีนาคม 2560
(ปรับปรุงแผน)
PHKSU4.1-4-2 สรุปโครงการเข้าพรรษา
PHKSU4.1-4-3 สรุปโครงการมหกรรมสุขภาพ
PHKSU4.1-5-1
 
แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุงแผนจากผลการประเมิน)
PHKSU4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-6-1 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th/

องค์ประกอบที่5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
PHKSU5.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
PHKSU5.1-1-3 แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-5