หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  39
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,193
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,620
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,673
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  06-09-2560
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ต่อ)
PHKSU5.1-2-1ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ปีงบประมาณ  2560
PHKSU5.1-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
PHKSU5.1-3-1
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
PHKSU5.1-3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-3-3
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2559(รับรองแผนความเสี่ยง)
PHKSU5.1-3-3 รายงานการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ2559
PHKSU5.1-3-4 แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU5.1-4-1 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 10 ด้าน
PHKSU5.1-4-2
 
รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่  1/2560  วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
PHKSU5.1-4-3
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี ปฏิบัติงานราชการแทนคณบดี
PHKSU5.1-4-4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
PHKSU5.1-4-5
 
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
-รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2559
PHKSU5.1-5-1
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-5-2  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
PHKSU5.1-5-3  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
PHKSU5.1-5-4 แผนพัฒนาบุคลากร
PHKSU5.1-5-5 แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.1-6-1 
 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-6-2 
 
แผนปฏิบัติราชการ 2559(โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
PHKSU5.1-6-3  บันทึกการขออัตรากำลังและประกาศรับสมัครและประกาศผล
PHKSU5.1-6-4
 
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพสายสนับสนุน  15-21 พ.ค.60 ศูนย์ศึกษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์
PHKSU5.1-6-5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 5-6 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเมือง
PHKSU5.1-6-6 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (ส่งเสริมให้ทำตำแหน่งทางวิชาการ)
PHKSU5.1-7-1  แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-7-2 
 
ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-7-3  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ  คณะฯ
PHKSU5.1-7-4  รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
PHKSU5.1-7-5  แผนพัฒนาคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรี หลักสูตรโท


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU.5.2-1-1
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่  048/2559เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-1-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
PHKSU5.2-1-3 บันทึกข้อความเชิญประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
PHKSU5.2-1-4
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 049/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-1-5 ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-2-1
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 047/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-2-2 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-2-3 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-2-4 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559  วันที่  22 ธันวาคม 2559
PHKSU5.2-2-5
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560วันที่ 30 มีนาคม 2560
PHKSU 5.2-2-6 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตรี รายงานการประเมินตนเองโท
PHKSU5.2-2-7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-3-1 
 
แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  2560  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-3-2 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-3-3  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
PHKSU5.2-3-4 ภาพห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
PHKSU5.2-3-5 ภาพห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.2-3-6 ภาพห้องพยาบาล
PHKSU5.2-3-7 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
PHKSU5.2-3-8 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-3-9 ห้องปฏิบัติการปริสิตวิทยาและจุลชีววิทยา
PHKSU5.2-4-1 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 วันที่  22 ธันวาคม  2559
PHKSU5.2-4-2  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560 วันที่  30มีนาคม  2560
PHKSU5.2-4-3 มคอ.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มคอ.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-4-4 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU5.2-4-5 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-4-6 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-4-7
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 047/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-5-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 วันที่  22 ธันวาคม  2559
PHKSU5.2-5-2
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560 วันที่  30มีนาคม  2560
PHKSU5.2-5-3
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  2/2560 วันที่  28 เมษายน  2560
PHKSU5.2-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 24 มิถุนายน 2560(ปรึกษาหารือเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559)
PHKSU5.2-6-1
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต