ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  52
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,520
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,927
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,562
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  05-07-2561
องค์ประกอบที่ 1
ตังบ่งชี้ที่ 1.1
1.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-1-2รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.1-1-3 หนังสือรับรองจาก สกอ.กพ. และสภาการสาธารณสุขชุมชน
1.1-1-4 สมอ.08 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
1.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1.1-11-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.1-11-2 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)1-2-2รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.1-12-1 มคอ. 7

องค์ปรกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
3.1-1-2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
3.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
3.1-1-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
3.1-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
3.1-1-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561
3.2-1-2 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
3.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
3.2-1-4 รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง ผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
3.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2559
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 2560
3.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
3.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสนับสนุนชุมนุมนักศึกษา (ชุมนุมวิชาการสาธารณสุขและชุมชุมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม)
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการวันสถาปนาคณะ
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3.2-2-2 ระเบียบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
3.3-1-1 รายงานข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.3-3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
  - บันทึกข้อความ ที่ สศ. 324/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรเพิ่มเติม และเปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลภายใน
4.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาและกำกับการปฏิบัติงาน ที่ 021/2559
ตารางการให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1-1-4 บันทึกข้อความเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
บันทึกข้อความการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)ภายใต้โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) แบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
4.1-1-5 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4.1-2-1 แผนบริหารบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
4.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
4.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2560
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560คณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-2 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ผลการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1-3-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
4.1-3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ปีการศึกษา 2559
4.1-3-5 แฟ้ม มคอ. 3 ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.1-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1-1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.3-1 ผลงานวิชาการ อ.นิตยา แสงประจักษ์ เรื่อง Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control StudyJournal of Clinical and Diagnostic Research
4.2.3-2 ผลงานวิชาการ อ.วรกร วิชัยโย เรื่อง สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
4.2.3-3 ผลงานวิชาการ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.3-1-1 
4.3-2-1
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.1-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.1-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.1-1-4 มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560
5.1-2-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.1-2-2 คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
5.1-2-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
5.1-2-4 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
5.1-2-5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.2-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560
5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 1/2560
5.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2/2560
5.2-1-4 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ ...........................
5.2-2-1 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.2-2-2 แฟ้ม มคอ. 3,แฟ้ม มคอ. 4 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.2-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ ..................... วันที่ .......................................
มคอ. 3 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
มคอ. 3 วิชาสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
มคอ. 3 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
มคอ. 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มคอ. 3 ปฐมพยาบาล
มคอ. 3 สุขศึกษาเพื่อชุมชน
มคอ. 3 วิถีไทย
5.2-3-2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลผู้ได้รับพิษสารกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่มเกษตรกร “รู้ทันพิษ ชีวิตปลอดภัย”
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชนเรื่อง “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ”
5.2-3-3 มคอ. 5 วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
  มคอ. 5 วิชาสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
  มคอ. 5 วิชาการบริบาลสุขภาพที่บ้าน
  มคอ. 5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มคอ. 5 ปฐมพยาบาล
  มคอ. 5 วิชาสุขศึกษาเพื่อชุมชน
  มคอ. 5 วิชาวิถีไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.3-1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
5.3-1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.3-1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
5.3-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
5.3-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5.3-2-1 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2560
5.3-2-2 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5.3-3-1 มคอ. 7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560
5.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
5.4-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม่ 2556
5.4-2 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6)
5.4-3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5.4-4 รายงานการประชุมวิพากษ์เกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 28 เมษายน 2560
5.4-6 แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (แผนใหม่)