ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  72
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,540
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,947
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,582
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  07-07-2561
องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.1.1.11-1 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร  เมื่อวันที่  31 เดือน พฤษภาคม ปี 2561              
สศ.สม.1.1.12-1 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
สศ.สม.1.1.12-2 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
สศ.สม.1.1.12-3 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สศ.สม.1.1.12-4 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561
สศ.สม.1.1.12-5 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
สศ.สม.1.1.12-6 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.1.1.12-7 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.1.1.12-8 แฟ้ม มคอ.5
สศ.สม.1.1.12-9 เล่ม มคอ.7
สศ.สม.1.1.12-10 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย.60ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเมือง
สศ.สม.1.1.12-11 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)  และจังหวัดเพชรบุรี
สศ.สม.1.1.12-12 โครงการด้านพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กิจกรรม “ผลิตตำราหรือหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 115–17 กันยายน2560  ณ วรัญญา รีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย
สศ.สม.1.1.12-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560
สศ.สม.1.1.12-14 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561มหาวิทยาลัยนครพนม
สศ.สม.1.1.12-15 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)  และจังหวัดเพชรบุรี
สศ.สม.1.1.12-16 โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารทางด้านการเงินวันที่ 12 มิถุนายน  2560

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
2.1-1-1 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2.1-1-2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559-2560

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
2.2-1-1 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานทางระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนางเนาวรัตน์ จุฑาสงฆ์
2.2-1-2 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการหมอพื้นบ้านของประชาชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ของนายสราวุฒิ แสงกล่ำ
2.2-1-3 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนครของนายพงษ์ศักดิ์ 
หัสกรรจ์

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.1-1 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560
สศ.สม.3.1-2 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สศ.สม.3.1-3 แผนการรับนักศึกษา (มคอ.2)
สศ.สม.3.1-4 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)/ปฏิทินการศึกษา 2560
สศ.สม.3.1-5 รายงานการประชุมหลักสูตรป.โท (กระบวนการรับนักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
สศ.สม.3.2-2 โครงการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ จังหวัดนครพนม
สศ.สม.3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.3.3-1 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจแบบสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ ป.โท 2560
สศ.สม.3.3-2 แบบรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
สศ.สม.3.3-3 การส่งตีพิมพ์บทความ/การไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว

องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.1-1 หลักสูตร(มคอ.2)
สศ.สม.4.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สศ.สม.4.1-4 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ระยะ  5  ปี
สศ.สม.4.1-5 แบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จากกลุ่มงานบริหารงานบุคคล(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
สศ.สม.4.1-6 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สศ.สม.4.1-7 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.2.1-1 หลักสูตร (มคอ.2)
สศ.สม.4.2.1-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
4.2.2-1 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2.2-2 หนังสือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.  4.2.3-1 ปัจจัยที่มีผล และรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย
สศ.สม.  4.2.3-2 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการหมอพื้นบ้านของประชาชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
สศ.สม.  4.2.3-3 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-4 ความต้องการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์อำเภอกุดรัง จัหวัดมหาสารคาม
สศ.สม.  4.2.3-5 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
สศ.สม.  4.2.3-6 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สศ.สม.  4.2.3-7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กับแนวทางการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทย
สศ.สม.  4.2.3-8 รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
สศ.สม.  4.2.3-9 การพัฒนาการดูแลผูปวยจิตเวชของเครือขายสุขภาพจิต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคํานาดี  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สศ.สม.  4.2.3-10 การพัฒนารูปแบบขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลในการคัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบาลตำบลวิสิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.4.3-2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สศ.สม.4.3-2-2 รายงานอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.1-2 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.1-3 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.1-4 มคอ. 7รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.1-5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2559
สศ.สม.5.2-2 แฟ้ม มคอ.3
สศ.สม.5.2-3 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1
สศ.สม.5.2-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.3-1 มคอ.7หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.3-2 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
สศ.สม.5.3-3 แฟ้ม มคอ. 3 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.3-4 แฟ้ม มคอ. 5 ทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.3-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สศ.สม.5.3-6 โครงการการจัดการเรียนการสอน(สอบวิทยานิพนธ์)
สศ.สม.5.3-7 แบบประเมินคุณภาพการสอบวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม.5.4-1 มคอ.3 , มคอ.5,มคอ.7
สศ.สม.5.4-2 รายงานการประชุม
สศ.สม.5.4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
สศ.สม.5.4-4 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สศ.สม.5.4-5 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สศ.สม.5.4-6 หนังสือขออนุมัติไปราชการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
สศ.สม6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
สศ.สม.6.1-3 ห้องสมุดสำหรับค้นคว้า
สศ.สม.6.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2561
สศ.สม.6.1-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปี2561