ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  39
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,507
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,914
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,549
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  06-08-2561
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.1-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ป.ตรี
PHKSU 1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ป.โท
PHKSU 1.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.2-1 หลักสูตร (มคอ.2)
PHKSU1.2-2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี  2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
1.3-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.4-1 รายงานการจัดทำค่า FTES จากกองนโยบายและแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
PHKSU1.5-1-2 ตารางสอนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรากฏคาบ Home Room
PHKSU1.5-1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU1.5-1-4 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
PHKSU1.5-1-5 มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชาที่ระบุวัน เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์
PHKSU1.5-1-6 ระบบฐานข้อมูลการจัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
PHKSU1.5-1-7 ทะเบียนประวัตินักศึกษา
PHKSU1.5-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-2 เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th
PHKSU1.5-2-3 Facebook สาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-2-4 คู่มือนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-3-1 สรุปโครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์สถาบัน
PHKSU1.5-3-2 สรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศ
PHKSU1.5-4-1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU1.5-5-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2560 วันที่ วันที่ 17 เม.ย. 60 (เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา)
PHKSU1.5-5-2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศและสืบค้น
PHKSU1.5-5-3 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและจุลวิทยาสาธารณสุข
PHKSU1.5-5-4 ห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU1.5-6-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU1.5-6-2 เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th
PHKSU1.5-6-3 Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 029/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 033/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
PHKSU 1.6-1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่1/2560เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
PHKSU 1.6-1-4 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU 1.6-2-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
PHKSU 1.6-2-2 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์สถาบัน
PHKSU 1.6-2-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 (lerning how to lern)
PHKSU 1.6-2-4 โครงการแข่งขันวิชาการ ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศรับผิดชอบต่อสังคม
PHKSU 1.6-2-5 การแข่งขันกีฬาในโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศรับผิดชอบต่อสังคม
PHKSU 1.6-2-6 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์สถาบัน
PHKSU 1.6-3-1 สรุปโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2560
PHKSU 1.6-4-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่2/2560
เรื่อง การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
PHKSU 1.6-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560
PHKSU 1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่4/2561 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการประจำ
PHKSU 1.6-6-2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU 2.1-1-1 เวปไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์(http://www.ph.ksu.ac.th)
PHKSU 2.1-1-2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
PHKSU 2.1-1-3  ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ 
PHKSU 2.1-1-4 เว็ปไซต์ วช.www.nrct.go.th
PHKSU 2.1-2-1 ภาพแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ เช่น ห้องตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ห้องปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น ฏิบัติการปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา
PHKSU 2.1-2-2 ภาพแสดงจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
PHKSU 2.1-2-3 เว็บไซต์หัวข้องานวิจัย/สร้างสรรค์(http://www.ph.ksu.ac.th)
PHKSU 2.1-2-4 MOU และหนังสือเชิญวิทยากร
PHKSU2.1-3-1 สัญญารับทุนวิจัย อ.บุษกร สุวรรณรงค์จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-2 สัญญารับทุนวิจัย อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-3 สัญญารับทุนวิจัย อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรีจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-4 สัญญารับทุนวิจัย อ.วรกร วิชัยโย จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-5 สัญญารับทุนวิจัย อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-3-6 สัญญารับทุนวิจัย ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึกจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.1-4-1 แผนปฏบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์)
PHKSU2.1-4-2 หนังสือไปราชการ อาจารย์ วรกร
วิชัยโย และ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
PHKSU2.1-5-1 หนังสือไปราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
PHKSU2.1-5-2 หนังสือไปราชการ อ.บุษกร สุวรรณรงค์อบรมพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
 
PHKSU2.1-5-3 ประกาศนียบัตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์
(อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์)
PHKSU2.1-6-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.2-1-1 สัญญารับทุนวิจัย อ.บุษกร สุวรรณรงค์จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.2-1-2 สัญญารับทุนวิจัย อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.2-1-3 สัญญารับทุนวิจัย อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรีจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.2-1-4 สัญญารับทุนวิจัย อ.วรกร วิชัยโย จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.2-1-5 สัญญารับทุนวิจัย อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
PHKSU2.2-1-6 สัญญารับทุนวิจัย ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึกจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU2.3-1 Polymorphism in the Resistin Gene with Type 2 Diabetes Mellitus among Thais: Case-Control Study
อ.นิตยา แสงประจักษ์
PHKSU2.3-2 สหปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.วรกร วิชัยโย
PHKSU2.3-3 ปัจจัยที่มีผลและรูปแบบการตัดสินใจรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 10 ในประเทศไทย อ.ธงศักดิ์ชัย
 สายพระราษฎร์,อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
PHKSU2.3-4 ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของพระเพาะปัสสาวะและบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ต่อการป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเพศหญิง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
PHKSU2.3-5 การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคมือเท้าและปากในชุมชน ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
PHKSU2.3-6 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการหมอพื้นบ้านของประชาชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย์
PHKSU2.3-7 การศึกษาการรับรู้บทบาทหน้าที่และการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอจังหวัดสกลนคร
อ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม,ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-8 ความต้องการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามอ.ดร.ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม
PHKSU2.3-9 รูปแบบการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กับแนวทางการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-11 รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายไทยผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก
PHKSU2.3-12 การพัฒนาการดูแลผูปวยจิตเวชของเครือขายสุขภาพจิต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคํานาดี  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬผศ.ดร.กฤษณ์  ขุนลึก

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU3.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU3.1-1-2 แผนการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2561
PHKSU3.1-1-3 รายงานสำรวจความต้องการบริการวิชาการ
PHKSU3.1-1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  7/2560 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2560 (รับรองแผนการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2561)
PHKSU3.1-2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
PHKSU3.1-3-1 สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ และยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ รอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-1 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ และยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ รอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
PHKSU3.1-4-3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
PHKSU3.1-5 -1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
PHKSU3.1-5-2 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
PHKSU3.1-5-3 แผนปฎิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
PHKSU3.1-5-4 (ร่าง) แผนการบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2561
PHKSU3.1-6-1 โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน ในโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์