ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  68
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,536
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,943
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,578
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  06-08-2561
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-2-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี2560
PHKSU4.1-2-2 แผนปฏิบัติราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
PHKSU4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
PHKSU4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
PHKSU4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560,1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561,2/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561,4/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
PHKSU4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
(ปรับปรุงแผน)
PHKSU4.1-4-2 สรุปโครงการเข้าพรรษา
PHKSU4.1-4-3 สรุปโครงการมหกรรมสุขภาพ
PHKSU4.1-4-4 รายงานการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
PHKSU4.1-5-1 แผนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงแผนจากผลการประเมิน)
PHKSU4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
PHKSU4.1-6-1 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์http://www.ph.ksu.ac.th/

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
PHKSU5.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
PHKSU5.1-1-3 แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-1-5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
PHKSU5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนความเสี่ยง)
PHKSU5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
(รับรองแผนปฏิบัติราชการ)
PHKSU5.1-2-1 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ปีงบประมาณ  2561
PHKSU5.1-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2561
PHKSU5.1-2-3 โครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 (ประชุมจัดทำต้นทุนต่อหน่วย)
PHKSU5.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2561
PHKSU5.1-3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (รับรองแผนความเสี่ยง)
PHKSU5.1-3-4 รายงานการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
PHKSU5.1-3-5 แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2561
PHKSU5.1-3-6 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561
PHKSU5.1-4-1 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 10 ด้าน
PHKSU5.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่  1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
PHKSU5.1-4-3 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี ปฏิบัติงานราชการแทนคณบดี
PHKSU5.1-4-4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
PHKSU5.1-4-5 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
-รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
PHKSU5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
PHKSU5.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-5-2 แผนพัฒนาบุคลากร
PHKSU5.1-5-3 แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
PHKSU5.1-6-1  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-6-2  แผนปฏิบัติราชการ 2560 (โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์และบุคลากร)
PHKSU5.1-6-3  บันทึกการขออัตรากำลัง
PHKSU5.1-6-4 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 5-6 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเมือง
PHKSU5.1-6-6 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561(ส่งเสริมให้ทำตำแหน่งทางวิชาการ)
PHKSU5.1-7-1  แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
PHKSU5.1-7-2  ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-7-3  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ  คณะฯ
PHKSU5.1-7-4  รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
PHKSU5.1-7-5  แผนพัฒนาคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU.5.2-1-1  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่  048/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2560
PHKSU5.2-1-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
PHKSU5.2-1-3 บันทึกข้อความเชิญประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
PHKSU5.2-1-4 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 049/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2560
PHKSU5.2-1-5 ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-2-1 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 047/2560  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-2-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา  2560
PHKSU5.2-2-3  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2560
PHKSU5.2-2-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  6/2560  วันที่  29 พฤศจิกายน 2560
PHKSU5.2-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561
PHKSU 5.2-2-6 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
PHKSU5.2-2-7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2560 ทุกหลักสูตร
PHKSU5.2-3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  2561  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-3-2  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2560
PHKSU5.2-3-3  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
PHKSU5.2-3-4 ภาพห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
PHKSU5.2-3- 5 ภาพห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.2-3-6 ภาพห้องพยาบาล
PHKSU5.2-3-7 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
PHKSU5.2-3-8 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-3-9 ห้องปฏิบัติการปริสิตวิทยาและจุลชีววิทยา
PHKSU5.2-4-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  4/2561 วันที่  6 กรกฎาคม  2561
PHKSU5.2-4-2 มคอ.7 ทุกหลักสูตร
PHKSU5.2-4-4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-4-6  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-4-7 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0471/2561  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  5/2560 วันที่  1 พฤศจิกายน  2560
PHKSU5.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  7/2560 วันที่  27 ธันวาคม  2560
(รับรองแผนพัฒนาคุณภาพ)
PHKSU5.2-5-3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ปรึกษาหารือเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560)
PHKSU5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต