รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายณรงค์ อุไรโคตร
ตำแหน่ง (Position):   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : ปริญาตรี 


อีเมล์ (E-mail) : 


เบอร์โทร (Telephone) : - 043 602 014


เว็บไซต์ (Web site) : - ph.ksu.ac.th


ความเชี่ยวชาญ (Expert) :


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : - ได้รับทุนวิจัยภายใน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักต่อการให้บริการหอพักนักศึกษา
                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์