รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายณรงค์ อุไรโคตร
ตำแหน่ง (Position):   รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : ปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


อีเมล์ (E-mail) : 


เบอร์โทร (Telephone) : - 043 602 014


เว็บไซต์ (Web site) :


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : - ได้รับทุนวิจัยภายใน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักต่อการให้บริการหอพักนักศึกษา
                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์