รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.กษมา วงษ์ประชุม
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
ปรัชชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2559)

อีเมล์ (E-mail) : -
Kasama.wo@ksu.ac.th

เบอร์โทร (Telephone) : -
080-4011453

เว็บไซต์ (Web site) :


ความเชี่ยวชาญ (Expert) :


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -