รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก
ตำแหน่ง (Position):   รองคณบดี
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : - ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -