รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)  
ส.ม.(ชีวสถิติ)
ปร.ด.สิ่งแวดล้อม
อีเมล์ (E-mail) : -

chanchainarong@gmail.com
เบอร์โทร (Telephone) : -

081-5743893
เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
ชีวสถิติ
ระบาดวิทยา
สิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -

1.         สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านชีวสถิติ ระบาดวิทยา  ระเบียบวิธีวิจัย ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ปรัชญาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ตามลำดับ) และการวิพากษ์ผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิพากษ์ผลงานวิชาการทางระบาดวิทยา และสถิติการวิจัย มากกว่า 150 รุ่น ทั้งในและนอกหน่วยงาน) รวมทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลายมหาวิทยาลัย 
 
2.         ประสบการณ์หรือผลงานวิจัย (เฉพาะ 10 ปีย้อนหลัง )
1.) การสำรวจความชุก ความรุนแรง โรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ ในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ปี 2543-2544
หัวหน้าโครงการวิจัย / เผยแพร่ : ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น  ปี 2547   นำเสนอ 1. )โปสเตอร์ :การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (17th National Seminar on Epidemiology) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพมหานคร2.) วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2547 หน้าที่ 45-54
2.) การทำนายผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและลักษณะทางคลินิค
หัวหน้าโครงการวิจัย  /เผยแพร่ : 1.)นำเสนอ โปสเตอร์ :การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (16th National Seminar on Epidemiology) ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร(23-25 กค.46)  2.) Oral presentation : วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  จ.ชลบุรี(12-15 สค.46)   3.) วารสารกระทรวงสาธารณสุข  ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2546  หน้าที่ 678-688
3.) สถานการณ์และการพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขที่ 6
หัวหน้าโครงการวิจัย/เผยแพร่ :  1.)วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีที่  14   ฉบับที่  3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2548 หน้าที่ 506-518   2.)นำเสนอ Oral presentation :การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17(17th National Seminar on Epidemiology) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพมหานคร(19-21 พค.47)และOral presentation : สัมมนาวิชาการ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2547 โรงแรมโซฟิเทล ออคิด จ.ขอนแก่น
4.) การสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่สงสัยโรคมือ เท้า และปาก จังหวัดขอนแก่น (มกราคม 2547)
หัวหน้าโครงการวิจัย / เผยแพร่ : ในเวบไซด์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น  ปี 2547
5.) พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ในคนงานชาย ในคนงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สาธารณสุขที่ 6 ปี 2541-2546
หัวหน้าโครงการวิจัย / เผยแพร่ :  วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น  ปีที่  12    ฉบับที่  3 เดือน   เมษายน-มิถุนายน 2547 หน้าที่ 100-106
6.) การสร้างแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS.)
หัวหน้าโครงการวิจัย  / เผยแพร่ :โปสเตอร์ : การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (18th National Seminar on Epidemiology) ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร(25-27พค.48)
 
7.) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมวิจัย  ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแหล่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) / สัดส่วน 40 %
8.)โครงการอบรมครุวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับครู รุ่นละ 30 คน รุ่นที่1-2  ปี 2550/2551 ระยะเวลา 1 เดือน  ผู้วิจัยเป็นวิทยากรหลักด้านสถิติและการวิจัย รวมทั้งการวิพากษ์งานวิจัย และการนำทีมวิจัยลงชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน
9.) รูปแบบการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขที่ 6
เผยแพร่ใน: วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น  ปีที่  21    ฉบับที่  3 เดือน   เมษายน-มิถุนายน 2556 หน้าที่ 10-112.
10.)วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต :การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา : 2551,ตีพิมพ์ที่ : Medwell journal.
 
3.         ประสบการณ์การสอน : (ปัจจุบัน )
รับผิดชอบวิชาหลัก
วิทยาการระบาดสำหรับงานสาธารณสุข (ปริญญาโท)
ชีวสถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข (ปริญญาโท)
หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์ (ปริญญาตรี)
หลักชีวสถิติและการประยุกต์ (ปริญญาตรี)
               รับผิดชอบวิชาร่วม (ปริญญาโท)
                              ระเบียบวิธีวิจัยในงานสาธารณสุข
                              องค์การและการพัฒนาองค์การในระบบสุขภาพ
                              สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
               รับผิดชอบวิชาเสรี
                              การจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ (ปริญญาตรี)…ครุศาสตร์/ศิลปศาสตรบัณฑิต
               ประสบการณ์การสอน : (อดีต)
               8.1 วิทยากรหลักประจำหลักสูตรทางด้าน “ระบาดวิทยา และชีวสถิติ ในการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 จังหวัด มากกว่า 100 รุ่น และวิทยากรนอกพื้นพี่สาธารณสุขรับผิดชอบด้านการพยากรณ์โรค R2R และวิพากษ์”
               8.2 วิทยากรประจำหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุขที่ศูนย์วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนีศรีมหาสารคาม หัวข้อ “ระบาดวิทยากับการบริหารการสาธารณสุข”
               8.3 อาจารย์พิเศษ “วิชาชีวสถิติ ระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนาการจัดการสาธารณสุขชุมชน”รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550
               8.4 อาจารย์พิเศษวิชา “สัมมนา ชีวสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และวิพากษ์ภาคนิพนธ์”สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2550
               8.5 อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการระบบสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2552
               8.6 อาจารย์พิเศษ /ประจำวิชา “วิชาการบริหารงานสาธารณสุข”สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่ พ.ศ. 2551
               8.7 กรรมการ “วารสารและจุลสาร” ของหน่วยงาน ในการพิจารณารับตีพิมพ์ และเจ้าของ “มุมสถิติ” ของจุลสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2546
               8.8 ตัวแทนกรมควบคุมโรคในการติดตาม “ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข”  และการนิเทศงานในจังหวัดที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
               8.9 หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองและผู้สอบสวนโรคหลัก ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
               8.10 อาจารย์สอนพิเศษ/นอกระบบ “วิชาชีวสถิติสำหรับพยาบาล” สำหรับนักศึกษาปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
               8.11 วิทยากรอบรมหลักสูตรสถิติ ระบาดวิทยา และวิจัย 3 วัน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลในแต่ละอำเภอ ของ 9 จังหวัดรับผิดชอบ
               8.12 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ ระบาดวิทยา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2553
               8.13 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (รุ่นที่ 1) ศูนย์ขอนแก่น
               8.14 ผู้วิพากษ์ประจำการสัมมนาวิชาการในพื้นที่สาธารณสุขที่ 6 ขอนแก่น ประจำปี
               8.15 ที่ปรึกษาด้านสถิติและกรรมการวิจัยของหน่วยงาน (รวมทั้งวิทยากรพยากรณ์โรคทั่วประเทศ)
               8.16. อาจารย์ประจำหลักสูตร “การทำวิจัยจากงานประจำ (R2R)” สปสช.10 อุบลราชธานี ( 3 ระยะๆ 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2557)
               8.17. อาจารย์ประจำหลักสูตร “การทำวิจัยจากงานประจำ (R2R)” คปสอ.แก้งค้อ คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ( 3 ระยะๆ 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2557)
               8.18. อาจารย์ประจำ/อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่น และชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556.
               8.19. อาจารย์ประจำ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่น และชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556.
               8.20 อาจารย์พิเศษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย ปี 4 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556. (วิชาเลือกเสรี)