รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
ตำแหน่ง (Position):   คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -

ศษ.ด.(ประชากรศึกษา)
อีเมล์ (E-mail) : -
tengtueng11@gmail.com

เบอร์โทร (Telephone) : -
0830239119

เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -