รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
ป.ว.ค. (วิชาชีพครู)
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
อีเมล์ (E-mail) : -

arrowlek@hotmail.com
เบอร์โทร (Telephone) : -
0817497766

เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สังคมการแพทย์และสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -