รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายวรกร วิชัยโย
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุุขชุมขน)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล์ (E-mail) : -
woragon.wi@ksu.ac.th

เบอร์โทร (Telephone) : -
064-9652454

เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -