รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายวรกร วิชัยโย
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุุขชุมขน)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล์ (E-mail) : -
teng.6@hotmail.com, topworagon@gmail.com

เบอร์โทร (Telephone) : -
089-8414725

เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -